Sabang
  • Sabang, Palawan Nov 21, 2007
  • Evolution Nov 19, 2007
  • Kamikaze Skin Diving Nov 18, 2007